fbpx
     ATENȚIE! Datorită necesității implementării măsurilor de oprire a răspândirii epidemiei de COVID-19, începând cu 10.03.2020, vom procesa și livra DOAR comenzile on-line, telefonice sau pe e-mail! Începând cu 10.06.2020, preluarea comenzilor direct la sediul nostru, este disponibilă în regim de take-away, de la poarta sediului, doar pentru comenzile achitate în avans cu Ordin de Plată, cu respectarea normelor de distanțare socială și mască de protecție. În continuare, în sediul firmei este permisă doar intrarea personalului SUDURA SRL sub norme stricte de igienă! De asemenea, pot exista întârzieri în prelucrarea și livrarea comenzilor dumneavoastră, dar despre care veți fi informați pentru fiecare comandă în parte! Vă mulțumim pentru înțelegere și vă urăm multă sănătate!
POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
 
SC SUDURA SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SC SUDURA SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoţii, etc.
 
De asemenea, informaţiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre SC SUDURA SRL pentru elaborarea de estimări demografice despre clienţii site-ului www.sudura.com, pentru a optimiza serviciile oferite acestora, respectând prevederile legilor în vigoare.
 
SC SUDURA SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.sudura.com.
De asemenea, SC SUDURA SRL nu va divulga datele umneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al dumneavoastră în acest sens.
 
Datele dumneavoastră personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
 
SC SUDURA SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SC SUDURA SRL numai pentru a transmite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoţii etc.
SC SUDURA SRL este inregistrată la Registrul General ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu notificarea numarul 31849.
 
REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC SUDURA SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi.
 Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:
     * prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
     * colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
     * adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
     * exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
     * stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
1. Datele prelucrate
 Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:
     * numele şi prenumele
     * telefon/fax/email
     * adresa sau reşedinţa și cont bancar/bancă
     * CNP (necesar pentru identificarea fiscală a cumpărătorului persoană fizică)
     * seria și numărul actului de identitate (necesare pentru identificarea delegatului ce ridică produsele)
 Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.
 Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:
     * când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
     * când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
     * când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
     * când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
     * când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
     * când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
     * când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
 2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv ACTIVITATILE DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR OFERITE DE FIRMA SUDURA SRL. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţei informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.
 3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.
 Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).
 4. Garanţii
 Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.
 Societatea SC SUDURA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligaţii de informare:
     * În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
           - identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
           - scopul în care se face prelucrarea datelor;
           - informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 -          orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
     * În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
           - identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
           - scopul în care se face prelucrarea datelor;
           - informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
           - orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
       Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.
 Dreptul de acces
 (1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC SUDURA SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC SUDURA SRL este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
 a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC SUDURA SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
 (2)Persoana vizată poate solicita de la SC SUDURA SRL informaţiile printr-o jonare a mecanismului prin care se efectuează oerif; fos fontocată şi comp0sACTIVITATILEdatee="tex-mxae="t mri de terţi.
&nbsrecum şi de a se adrspac sp;&1 05paont-nbsp; Pentru exercitarea acestzuenformaţstsp; Pentru exercitarea acestzuenfize: 1tiitnt-size: 10pt;"> iţiile în care pn> e)informaţde : justify;">&nare, precum: categoriile de date vizatsp;&uectatent m(tenţzaiitlnzx ueropuauep; egoriile drtenţzaiitsp;&uectatenm(tenţzaiiluite date; fo' prelpa,sans-serif; font-size: 10pt;">     * În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de larect operatorului;
&ntf; tauaii ttint/h2uaiiztatent mre se efectuează orice prelucrare autazulvxx supravegle="t-viv style="text-align: justify;">mn: justify;">mnnsulta t)>mpuri miv style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"> b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precumuţzaiitlpii3mtyle="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">     * CNP (necess="icon-calendar" aria-hidden="true">,iră înv a se="icon-cales="icon-calendar" aria-hi; * CNP (necess="iconfolelegerea datelorsans-sel,u0sans-secxt-align: justify;">m="font-family: ariaampt;"e5p;b)comaampt;"e5p;b5.4pt;"apt;"apt;"cA SRL. >m="font-family: arial,helvetica,sanooarial ,heth.t-faferitoare la scopurily: ariaampt;"e5p;b)comaampt;"e5p;b5.4pt;"apt;" aria-hi; * CNP (necess="iconfolelegerea datelorsans-sel,u0sans-secxt-align: justify;">nsulta t)>mvoal,he="text-iile dtel , cat4etica,s(1)ns-sere); font-size: 10pt;"> petext-ali-serif; font-size: 10pt;"> Ne obi rmpt;cghere, if;fosle cu caracter pera circulaţie a aily: ariaampt;"e5p;b)comaampt;"e5p;b5.4pt;"apt;"apt;"cA SRL. >m="font-family: arial,helvetica,sanooarial fontfont-ft;/upp;&nbz de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC SUDURA SRL, în conformitate cu dispoziţiiziţiiziţiiziţii *text-alivalyle="f: arialtueazsuri de inlor de auNe onteayle=utyle="n carlvett-apan>,hlign: jusertyle="f: ; foni.
 Dreptul de acpt;">&pt;cn>ns, integr"text-aligratorif;-align în ohivpana căoceext-"font-al, înat-a="f: ari="tex nt-sizpan>,hlign: jii h fiscA o oblrtyle= int&nbsii sauctu&pn> precumuţzaria,san vedpanpt;/hr;/upp;&expiviv stlign:eay &nbbnd pra dpoceebzeoentau catorulu-a="f: ari="ti d fy;">
 Dreptul de acpt;">0pt;"i comervenţeth.t-fafii sau lţământu,revăz;  *, de interve"fo carrgana digaţiezcess="icobsp;a)infnt-familfontvedpns-s if;cesară san2013e scri="t-viv stfo carrgsp mpt;"lign:">0p,estuia, dacă este caelor casize: jce="fonul în care se face prelucrarea datelor;
&nbp;
 Dreptul de ac6. Mstyle="ocumenpan>&p vizate se ;
 Dreptul de acaţii disponibiastyleţinutului dtehtexsh înr dat;&nbnizeze tru proaamily: aent: milyeth.t-faferitoare la scopuri ţieotnu catorif;-ali de ci de efecasoanse efe ca,3 i;copuvenţ
 Dreptul de acU">copusriidiv sdeo&(. Aceste intu,rshowHere-family:,rshowHere-nt-somic,eti ngaja font-sizexrepUp ),uctucopueratorl&nbsua cest">0pt;"style="funt;"pt;""fonmulSRLt;">
 Dreptul de acU">feritoare la scopuri nden="trily: linire a unoratnub car formaţ: 10pt;"p;
 Dreptul de acL-"font-vyle="fopanp (o"ocria)sobl-family: ariastupy: artea fi folosiiidiverif;e
 Dreptul de acComiv> xercif;e plbsp;sealiopu stylediv sdeo at;sicen0pt;"rcif;ecaliilesoanp;(2pozitp;b)c car if;e="text-alp;tntsă,uuertntsly:mizărf unwall updh2u.;e plz>&(BitD-fa stryle="text-align: justify;"> Dreptul de acImns-s milyeth.t-faferitoare la scopuri sx nt-siz
foii h fiscArteastyle="stycesară c,sans-f;e an styi="font-fa (fsurize:azy;"-f;ee os SRLsp;tinurfratuioeazsu/stuiile ofeyle="text-align: justify;"> Dreptul de ac ue: 10pssmise pbsp; &nelor mocenteg&nb sizeoeratorului;copud ohr; ngajasp;&nau care vizeazcghere, styi=cumbariaetenţe sdeole dcătre terţi le="text-align s"> ="returnicon" ="eturnicon" "eturnic"eturnicousti C/soaree="text-ah3mreturnicoustiation=nmrelueie/sortutatoustiation=ncnt-om" mre

Aspan>osiiiitlpisdeoeucranelor aent: n jcoeaz ly:mbots mTnbbnd pra dsize:a Javaalsepplimentari, p ale="text-pintppl" ari'pan /javapintpp'mreturamily: a.getE(2poziById('cloak06d45179847c99967e46231aa76d06a3').inmilHTML = '';returvt-al arix = 'ma' + 'il' + 'to';returvt-alath = 'hr' + 'ef' + '=';returvt-aaddy06d45179847c99967e46231aa76d06a3 = 'vptimri' + '@';returaddy06d45179847c99967e46231aa76d06a3 = addy06d45179847c99967e46231aa76d06a3 + 'sau in' + '.' + 'eu';returvt-aaddy_pan 06d45179847c99967e46231aa76d06a3 = 'iimg